Tautan Ukhwah

Saturday, September 10, 2011

Manfaat Ilmu- Orang Yang berilmu


                                                           
Assalamualaikum w.b.t,

          Kita sekarang majoritinya berada di IPT yang telah menjadi pilihan kita bagi kita meneruskan pencarian kita dalam pelbagai ilmu. Namun, sejauh mana kita mengutip mutiara-mutiara ilmu yang berada di sana? Adakah kita manfaatkan ilmu yang kita dapat? Adakah hanya sekadar disimpan jauh di lubuk hati atau bagaimana?

          Apabila bergelarnya seorang mahasiswa, pelbagai perasaan yang timbul dalam sanubari. Kadang-kadang ada yang merasakan dirinya terlalu hebat, sudah menjadi orang berilmu..

          Orang yang berilmu??? Adakah kita orang yang berilmu? Mari kita semak kembali..

Orang yang berilmu itu ialah :

ü     Selalu takut kepada Tuhan pada waktu sendirian ataupun di muka umum.

ü     Berlaku adil pada waktu sedang marah ataupun dalam keadaan tenang.
ü     Cermat dalam keadaan miskin mahupun kaya.

ü     Selalu menyambung persaudaraan.

ü     Memberi kepada orang yang tidak suka memberi.

ü     Memberi maaf kepada orang yang telah menganiayanya.

ü     Pada waktu diam dipergunakannya untuk berfikir.

ü     Bicaranya berisi nasihat.

ü     Apa yang dilihatnya selalu dijadikannya contoh dan pelajaran.

ü     Selalu mengenangkan kebaikan orang dan melupakan kesalahan orang lain.


Dalam surah Al-Mujadilah, Allah berfirman :

$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) Ÿ@ŠÏ% öNä3s9 (#qßs¡¡xÿs? Îû ħÎ=»yfyJø9$# (#qßs|¡øù$$sù Ëx|¡øÿtƒ ª!$# öNä3s9 ( #sŒÎ)ur Ÿ@ŠÏ% (#râà±S$# (#râà±S$$sù Æìsùötƒ ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä öNä3ZÏB tûïÏ%©!$#ur (#qè?ré& zOù=Ïèø9$# ;M»y_uyŠ 4 ª!$#ur $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ׎Î7yz ÇÊÊÈ

“Allah akan meninggikan (mengangkat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa darjat” .

*********
Rasulullah Saw., bersabda:

"Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam"

 (Riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, dan Ibnu Adi, dari Anas bin Malik)

          Moga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Jadilah orang yang berilmu.

Wassalam.

No comments:

Post a Comment